രാജമ്മ (87)നിത്യതയിൽ

0 898

നിത്യതയിൽ

രാജമ്മ (87) അറുന്നൂറ്റിമംഗലം ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ പ്രാരംഭകാല പ്രവർത്തക.സംസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് വെട്ടിയാർ സെമിത്തേരിയിൽ

Leave A Reply

Your email address will not be published.