സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ ഗുഡ് ന്യൂസ് ജയിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകി വിർജീനിയ ഗവർണർ

0 140

വിർജീനിയ ഗവർണർ ഗ്ലെൻ യങ്‌കിന്റെ തന്റെ ആദ്യ പാദ ശമ്പളം ഗുഡ് ന്യൂസ് ജയിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി. \”ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 350-ലധികം ജയിലുകളിലും അതിലുള്ള തടവുകാർക്ക് സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു . മാർച്ച് 31 ന് പ്രിൻസ് വില്യം കൗണ്ടിയിൽ ജയിൽ പര്യടനം നടത്തുമ്പോൾ, യങ്‌കിൻ തന്റെ ആദ്യ പാദ ശമ്പളം ഗുഡ് ന്യൂസ് ജയിൽ & ജയിൽ മന്ത്രാലയത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു .വിർജീനിയയിലെ ഹെൻറിക്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് 43,750 ഡോളറിന്റെ ചെക്ക് ആണ് യങ്‌കിൻ നൽകിയത്.
കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വിർജീനിയ ഗവർണർക്ക് 175,000 ഡോളർ ആണ് വാർഷിക ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.