സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു

0 4,243

എറണാകുളം Lakeshore ആശുപത്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ തീയേറ്റർ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്‌ ആയിരുന്ന ഷെൽമി പോൾസൺ ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുംവഴി ഇരമല്ലൂർ വച്ച് ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.