പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം

വാർത്ത : മാത്യു ജോർജ് നിരണം

0 318

കോട്ടയം:ഐ പി സി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇവഞ്ചലിസം ബോർഡ് പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം കോട്ടയം തലപ്പാടി ഐ പി സി ഹാളിൽ തുടങ്ങി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.