Ultimate magazine theme for WordPress.

പാസ്റ്റർ അനീഷ് വർഗീസിന്റെ പിതാവ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ചുരളിക്കോട് : അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പത്തനംതിട്ട സെക്ഷൻ ചുരളിക്കോട് സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ അനീഷ് വർഗീസിന്റെ പിതാവും, ഇലന്തൂർ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ സെക്രട്ടറിയുമായ തട്ടാശേരിൽ വീട്ടിൽ  റ്റി. ജി. വർഗീസ് (പൊന്നച്ചായൻ)നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.
ഭൗതിക ശരീരം ഓഗസ്റ്റ് 18 വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 11:30 മണിക്ക് സ്വഭവനത്തിൽ കൊണ്ടു വരികയും, അതിനു ശേഷമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മകൻ ബിജുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ച് നടത്തുകയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3:മണിക്ക് ഇലന്തൂർ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടുപോകുന്നതുമാണ്.
ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും, ദൈവസഭയെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.
22 Comments
 1. RobertJap says

  小琪兒娛樂

  https://taipei9527.com/

 2. Colindet says

  小琪兒娛樂

  https://taipei9527.com/

 3. Stanleytax says

  Сергей Сароян – личность руководителя брокера-мошенника в Украине раскрыта
  Сергей Сароян – личность руководителя брокера-мошенника в Украине раскрыта

  Публикации в этой рубрике делают посетители сайта Вкладер через специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, имя, название, а в тексте — подробности. Можно прикрепить иллюстрации.
  25 апреля 2021 г.

  Олег Крапивин

  Группа форекс-компаний «Телетрейд» известна в разных странах, как мошенническая организация, сливающая счета своих клиентов на офшоры через преступные схемы.

  Данные обвинения не голословны – их подтверждают громкие уголовные дела в России и Казахстане, изгнание из Беларуси и многочисленные скандалы в СМИ. Но «Телетрейд» – не безличное зло, им руководят конкретные личности, одна из которых теперь известна – Сергей Сароян. Популярный бизнес-коуч, вещающий со сцены секреты успешности, не торопится разглашать свое постоянное место работы. В его фейсбуке стыдливо умалчивается тот факт, что в настоящее время он является CEO «Телетрейд» в Украине. (Доказательства этого представлены ниже.) Именно неожиданная скромность продавца «успешного успеха» – лишнее свидетельство гнилой природы брокера. Сергей Сароян хорошо отдает себе отчет, что гордится ему абсолютно нечем, работа в такой организации – несмываемое пятно позора на деловой репутации.

  Из чьих рук кормится Сергей Сароян – шишки «Телетрейд»

  Основатель данной компании известен еще со времен, когда ее репутация хоть что-то из себя представляла. Владимир Чернобай – «отец», идейный вдохновитель и единственный владелец «Телетрейд» до самого момента своей бесславной кончины в 2019 году. После открытия уголовного производства в России, главный подозреваемый сбежал за границу, где полгода спустя скончался от рака. Газета «КоммерсантЪ» посвятила этому саркастическую статью, которую можно прочесть по ссылке.

  Однако у покойного остались наследники и «достойные» продолжатели черного дела – супруга Анна, племянник Олег Суворов, заместители и прихлебатели воюют за право руководить «Телетрейд». Именно перед этими людьми отчитывается Сергей Сароян.

  Сергей Сароян и его работа мечты под крылышком «Телетрейд»

  Каким низкокачественным человеком нужно быть, чтобы не только работать в «Телетрейд», но добиться здесь карьерных высот? Лично принимать решения, которые разрушают жизни людей? Сергей Сароян подходит для «Телетрейд» идеально, хотя компания не сразу поняла, как ей повезло с таким сотрудником. Зато для Сарояна это было очевидно – всех своих хоть сколько-нибудь значительных успехов он сумел добиться только здесь.

  Те, кому пришлось узнать Сарояна лично, утверждают, что таких подлецов, как он, редко встретишь в естественных условиях. Сергей Сароян относится к людям, которые никогда не упустят своей выгоды и ставят личные материальные интересы выше принципов, совести и морали. В случае необходимости, он умеет подстроиться под ситуацию и может выйти сухим из любой воды. Наобещать гору кому угодно – не проблема, равно как забыть о своих обещаниях и переступить через договоренности. Подставить сообщников – плевое дело, вот причина его увольнения из «Телетрейд».

  Закончив академию связи, он сперва пытался пристроиться по профессии. Из телекоммуникационной компании его, по слухам, выгнали за склонность к доносительству. В дальнейшем эти навыки принесли пользу в «Телетрейд». Карьерный взлет на ниве форекс-махинаций Сароян испытал в 2005-2006 годах, когда занял должность куратора украинского подразделения «Телетрейд». Вся национальная сеть офисов брокера подчинялась ему. Кроме украинских, Сароян руководил офисами зарубежом. Сергей Сароян зарабатывал не фиксированную сумму, а три процента от так называемого инаута. Этот брокерский термин означает результат, полученный в результате вычета суммы вывода из суммы ввода. Одно существование такого термина разбивает вдребезги сладкую сказочку о легких заработках, потому что значение инаута никогда не бывает минусовым. Клиенты «Телетрейд» только в Украине ежемесячно вносили на брокерские счета от полутора миллиона долларов, а выводили не более полумиллиона. Таким образом, инаут был равен миллиону, а Сароян получал свои 30 тысяч долларов.

 4. Albertpralm says

  Giải Trí、Âm Nhạc、Phim Ảnh

  https://saocoitin.com

 5. ManBosse says

  Casino Cartel collects information about these fraudulent casino websites in South Korea.

  Casino Event

 6. goranlib says

  goran
  goran goran
  goran gora ngoran
  goran goran goran
  goran
  goran
  goran
  goran

 7. MichaelSic says

  91娛樂城

  https://9jcasino.tw/

 8. Matthewexema says

  В заключение, прокат инструмента предлагает множество преимуществ, включая экономию денег, доступ к разнообразию инструментов, использование новейших моделей, отсутствие забот о обслуживании, удобство и гибкость использования, а также возможность тестирования перед покупкой. Если вам нужно использовать инструменты на короткий срок или вы хотите сэкономить деньги на покупке, прокат инструмента может быть отличным вариантом для вас.

  аренда инструмента прокат инструмента в Перми.

 9. stabilizat_fqOn says

  Простота и низкая стоимость: Релейные стабилизаторы являются наиболее доступным и недорогим вариантом стабилизаторов напряжения.

  стабилизатор напряжения ресанта 12000вт https://www.stabilizatory-napryazheniya-1.ru/.

 10. stabilizat_mzOn says

  Кроме того, стабилизаторы напряжения также обеспечивают защиту от других проблем, связанных с электрической сетью, таких как перенапряжение, короткое замыкание и импульсные помехи. Они предотвращают повреждение электронного оборудования, увеличивают его срок службы и обеспечивают стабильную работу.

  стабилизатор напряжения ресанта 10000 stabilizatory-napryazheniya-1.ru.

 11. Prokat_fmOt says

  Прокат инструмента предлагает удобство и гибкость использования. Вы можете арендовать инструмент на нужное вам время и вернуть его после использования. Это особенно удобно, если вам нужно использовать инструмент только на короткий срок или если вам необходимо его использовать в разных местах.

  пункт проката аренда электроинструмента.

 12. Andrewciz says

  dark web link dark market list dark websites

 13. Eugenefax says

  tor market links dark web link dark web market

 14. Prokat_fyOt says

  Компании, занимающиеся прокатом инструментов, обычно предлагают широкий ассортимент различных инструментов. Это позволяет выбрать наиболее подходящий инструмент для конкретной задачи. Вам не придется покупать несколько инструментов для разных задач – вы сможете арендовать нужный инструмент на время использования.

  прокат строительного электроинструмента prokat888.ru.

 15. Prokat_euOt says

  Компании, предлагающие аренду инструмента, обычно поддерживают свое оборудование в хорошем состоянии. Это означает, что вы получаете доступ к качественным инструментам, которые работают без сбоев. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о его обслуживании и ремонте.

  аренда строительного электроинструментаэлектроинструмента https://prokat888.ru.

 16. prokat-meteor_oeSi says

  Срочный прокат инструмента в Поработать с инструментом без В компании доступны последние модели Удобное решение для Качественный инструмент выгодно в нашем сервисе
  Аренда инструмента крупных задач
  Сэкономьте деньги на покупке инструмента с нашим услугами проката
  Отличный выбор для У вашего дома нет инструмента? Не проблема, на наш сервис за инструментом!
  Освойте новые умения с качественным инструментом из нашего сервиса
  Арендовать инструмента для строительных работ
  Не тратьте деньги на покупку инструмента, а воспользуйтесь арендой инструмент для разнообразных задач в наличии
  Разнообразие инструмента для выполнения различных работ
  Качественная помощь в выборе нужного инструмента от опытных нашей компании
  Будьте в плюсе с услугами Прокат инструмента для ремонта дома или квартиры
  Наша команда – надежный партнер в аренде инструмента
  Идеальный выбор для ремонтных работ – в нашем прокате инструмента
  Не можете определиться с выбором? Мы поможем с выбором инструмента в нашем сервисе.
  взять в аренду электроинструмент https://meteor-perm.ru/.

 17. عندما يتعلق الأمر بأنابيب uPVC ، فإن مصنع إيليت بايب Elite Pipe يضع معايير عالية من خلال منتجاته المصممة بدقة والتي توفر حلول سباكة وري موثوقة وخالية من التسرب.

 18. vizgyou says

  Amen! — Истинно; Конец.
  http://batmanapollo.ru

 19. prokat-meteor_ylSi says

  Арендовать инструмента в Освоиться с инструментом без У нас доступны новейшие модели электроинструментов решение для Надежный инструмент доступно в нашем сервисе
  Прокат инструмента для вашего задач
  Экономьте деньги на покупке инструмента с нашими услугами проката
  Правильное решение для ремонта автомобиля нет инструмента? Не проблема, к нам за инструментом!
  Освойте новые умения с качественным инструментом из нашего сервиса
  Арендовать инструмента для строительных работ
  Не тратьте деньги на покупку инструмента, а Удобный инструмент для любых задач в наличии
  Разнообразие инструмента для проведения различных работ
  Профессиональная помощь в выборе нужного инструмента от специалистов нашей компании
  Выгодно с услугами аренды инструмента инструмента для строительства дома или квартиры
  Наша компания – профессиональный партнер в аренде инструмента
  Профессиональный инструмент для ремонтных работ – в нашем прокате инструмента
  Сомневаетесь в правильности выбора? Мы поможем с подбором инструмента в нашем сервисе.
  взять в аренду электроинструмент https://www.meteor-perm.ru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.