ജോജി ഈപ്പൻ (ജോജി -45) അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ചു

അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ചു .

0 3,061
തലവടി: കുന്തിരിക്കൽ വാലയിൽ ജോജി ഈപ്പൻ (ജോജി -45) അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അന്തരിച്ചു . സംസംക്കാരം പിന്നീട്.
ഭാര്യ പാട്ടത്തിൽ നിഷ. മക്കൾ:ജോയൽ, നോയൽ. വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുവാൻ അപേഷിക്കുന്നു.
 ഭാര്യ:.റാന്നി പാട്ടത്തിൽ നിഷ.
മക്കൾ:ജോയൽ, നോയൽ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.